Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

toffs
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viamraumadzia mraumadzia

March 17 2018

toffs
3535 bfa2
Reposted fromEtnigos Etnigos viavolldost volldost

February 19 2018

toffs
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan

February 15 2018

January 22 2018

toffs
2802 ddc6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaserenite serenite

January 16 2018

toffs
1243 be7a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaanuszka anuszka
toffs
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via48hrs 48hrs

December 31 2017

toffs

December 29 2017

toffs
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viailikeapricotpie ilikeapricotpie

December 25 2017

7902 8ce3 500

usasheeran:

sheeriosnotcheerios:

Yet another great twitter convo

It gets better

image

December 22 2017

toffs
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viasofast sofast
toffs
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viasofast sofast
toffs
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viasofast sofast

December 17 2017

toffs
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viahepi hepi

December 16 2017

toffs
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadead-zireael dead-zireael
toffs
2860 33d7 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaodyssey odyssey
toffs
Reposted frombiru biru viaodyssey odyssey

November 29 2017

toffs
0594 fb5b 500
Reposted fromrachelbones rachelbones viagroeschtl groeschtl
toffs
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viamyownreality myownreality
toffs
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamyownreality myownreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl